Publications


Learning to Optimize Tensor Programs

Tianqi Chen, Lianmin Zheng, Eddie Yan, Ziheng Jiang, Thierry Moreau, Luis Ceze, Carlos Guestrin, Arvind Krishnamurthy
NIPS 2018

TVM: An Automated End-to-End Optimizing Compiler for Deep Learning

Tianqi Chen, Thierry Moreau, Ziheng Jiang, Lianmin Zheng, Eddie Yan, Meghan Cowan, Haichen Shen, Leyuan Wang, Yuwei Hu, Luis Ceze, Carlos Guestrin, Arvind Krishnamurthy
OSDI 2018

MAgent: A Many-Agent Reinforcement Learning Platform for Artificial Collective Intelligence

Lianmin Zheng *, Jiacheng Yang *, Han Cai, Weinan Zhang, Jun Wang, Yong Yu
AAAI 2018 (demo paper)