Publications


See the full list on Google Scholar


ActNN: Reducing Training Memory Footprint via 2-Bit Activation Compressed Training

Jianfei Chen *, Lianmin Zheng *, Zhewei Yao, Dequan Wang, Ion Stoica, Michael W. Mahoney, Joseph E. Gonzalez
ICML 2021

Ansor: Generating High-Performance Tensor Programs for Deep Learning

Lianmin Zheng, Chengfan Jia, Minmin Sun, Zhao Wu, Cody Hao Yu, Ameer Haj-Ali, Yida Wang, Jun Yang, Danyang Zhuo, Koushik Sen, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica
OSDI 2020

A Hardware-Software Blueprint for Flexible Deep Learning Specialization

Thierry Moreau, Tianqi Chen, Luis Vega, Jared Roesch, Eddie Yan, Lianmin Zheng, Josh Fromm, Ziheng Jiang, Luis Ceze, Carlos Guestrin, Arvind Krishnamurthy
IEEE Micro 2019 (Best paper award)

Learning to Optimize Tensor Programs

Tianqi Chen, Lianmin Zheng, Eddie Yan, Ziheng Jiang, Thierry Moreau, Luis Ceze, Carlos Guestrin, Arvind Krishnamurthy
NeurIPS 2018

TVM: An Automated End-to-End Optimizing Compiler for Deep Learning

Tianqi Chen, Thierry Moreau, Ziheng Jiang, Lianmin Zheng, Eddie Yan, Meghan Cowan, Haichen Shen, Leyuan Wang, Yuwei Hu, Luis Ceze, Carlos Guestrin, Arvind Krishnamurthy
OSDI 2018

MAgent: A Many-Agent Reinforcement Learning Platform for Artificial Collective Intelligence

Lianmin Zheng *, Jiacheng Yang *, Han Cai, Weinan Zhang, Jun Wang, Yong Yu
AAAI 2018 (demo paper)